اثر مليحه کيانيان

زهره ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از مداد کنته )

اثر مليحه كيانيان - زهره - نقاشي