اثر مليحه کيانيان

سياوش و فرنگيس ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - سياوش و فرنگيس - نقش برجسته
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

 • نام اثر : عشاير ايران 1 ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.
 • نام اثر : عشاير ايرن 2 ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.
 • نام اثر : ساز در شاهنامه 1 ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.
 • نام اثر : ساز در شاهنامه 2 ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.
 • نام اثر : كاوه آهنگر ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.
 • نام اثر : فردوسى ( نقش برجسته )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : سازمان کل ايرانگردي و جهان گردي خراسان.