اثر مليحه کيانيان

طراحي ( عکس 1) ( طراحي - ساخته شده از مداد کنته )

اثر مليحه كيانيان - طراحي - طراحي
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : طراحي ( طراحي )
  • جنس : مداد کنته
  • تاريخ ساخت : 1380-2001
  • نام اثر : طراحي ( طراحي )
  • جنس : مداد کنته
  • تاريخ ساخت : 1380-2001
  • نام اثر : طراحي ( طراحي )
  • جنس : مداد کنته
  • تاريخ ساخت : 1380-2001