اثر مليحه کيانيان

نوازنده ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - نوازنده - نقاشي سرعتي