اثر مليحه کيانيان

رقصنده ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - رقصنده - نقاشي سرعتي