اثر مليحه کيانيان

عابد ( عکس 1) ( ماسك - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - عابد - ماسك
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : بى نام 1 ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996
  • نام اثر : بى نام 2 ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996
  • نام اثر : بي نام ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996