اثر مليحه کيانيان

بى نام 1 ( عکس 1) ( ماسك - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - بى نام 1 - ماسك

بى نام 1 ( عکس 2) ( ماسك - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - بى نام 1 - ماسك

بى نام 1 ( عکس 3) ( ماسك - ساخته شده از سفال )

اثر مليحه كيانيان - بى نام 1 - ماسك
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : عابد ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996
  • نام اثر : بى نام 2 ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996
  • نام اثر : بي نام ( ماسك )
  • جنس : سفال
  • تاريخ ساخت : 1375-1996