اثر مليحه کيانيان

رزمنده 2 ( عکس 1) ( ماسك - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - رزمنده 2 - ماسك

رزمنده 2 ( عکس 2) ( ماسك - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - رزمنده 2 - ماسك
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

 • نام اثر : رزمنده 1 ( ماسك )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : برگزار كننده گان نمايشگاه جنگ در قم
 • نام اثر : رزمنده 3 ( ماسك )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : برگزار كننده گان نمايشگاه جنگ در قم
 • نام اثر : سقا ( ماسك )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : برگزار كننده گان نمايشگاه جنگ در قم
 • نام اثر : رزمندگان ( ماسك )
 • جنس : خميرچوب
 • تاريخ ساخت : 1374-1995
 • به سفارش : برگزار كننده گان نمايشگاه جنگ در قم