اثر مليحه کيانيان

مادر ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از مداد کنته )

اثر مليحه كيانيان - مادر - نقاشي