اثر مليحه کيانيان

گلدان قديمى ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - گلدان قديمى - نقاشي سرعتي