اثر مليحه کيانيان

تخت جمشيد ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 5) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 6) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 7) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 8) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 9) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 10) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 11) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 12) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 13) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 14) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 15) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 16) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 17) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته

تخت جمشيد ( عکس 18) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - تخت جمشيد - نقش برجسته