اثر مليحه کيانيان

زن و کوزه ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و کوزه - مجسمه

زن و کوزه ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و کوزه - مجسمه

زن و کوزه ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - زن و کوزه - مجسمه