اثر مليحه کيانيان

گاو باستاني ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 7) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه

گاو باستاني ( عکس 8) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - گاو باستاني - مجسمه