اثر مليحه کيانيان

نويسنده ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نويسنده - مجسمه

نويسنده ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نويسنده - مجسمه

نويسنده ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نويسنده - مجسمه

نويسنده ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نويسنده - مجسمه