اثر مليحه کيانيان

پيامبر ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - پيامبر - مجسمه

پيامبر ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - پيامبر - مجسمه

پيامبر ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - پيامبر - مجسمه