اثر مليحه کيانيان

نيايش ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نيايش - مجسمه

نيايش ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نيايش - مجسمه

نيايش ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - نيايش - مجسمه