اثر مليحه کيانيان

سادگي ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - سادگي - مجسمه

سادگي ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - سادگي - مجسمه

سادگي ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از چوب )

اثر مليحه كيانيان - سادگي - مجسمه