اثر مليحه کيانيان

زن ارمني دوره قاجاريه ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - زن ارمني دوره قاجاريه - نقش برجسته

زن ارمني دوره قاجاريه ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - زن ارمني دوره قاجاريه - نقش برجسته

زن ارمني دوره قاجاريه ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - زن ارمني دوره قاجاريه - نقش برجسته

زن ارمني دوره قاجاريه ( عکس 4) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - زن ارمني دوره قاجاريه - نقش برجسته