اثر مليحه کيانيان

عشق ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - عشق - نقش برجسته

عشق ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - عشق - نقش برجسته