اثر مليحه کيانيان

حجاب ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - حجاب - نقش برجسته

حجاب ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - حجاب - نقش برجسته