اثر مليحه کيانيان

ساز ايرانى ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از گواش )

اثر مليحه كيانيان - ساز ايرانى - نقاشي