اثر مليحه کيانيان

مردي در زمان قاجاريه ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - مردي در زمان قاجاريه - نقش برجسته