اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه