اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 7) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 8) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 9) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 10) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه

بي نام ( عکس 11) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : بي نام ( مجسمه )
  • جنس : خميرچوب
  • تاريخ ساخت : 1389-2010
  • به سفارش : آقاي جعفري