اثر مليحه کيانيان

موج ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه

موج ( عکس 7) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - موج - مجسمه