اثر مليحه کيانيان

آبريز ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آبريز - مجسمه

آبريز ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آبريز - مجسمه

آبريز ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آبريز - مجسمه