اثر مليحه کيانيان

شهيد رجائي ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شهيد رجائي - مجسمه

شهيد رجائي ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شهيد رجائي - مجسمه

شهيد رجائي ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شهيد رجائي - مجسمه

شهيد رجائي ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - شهيد رجائي - مجسمه