اثر مليحه کيانيان

فرش ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از گواش )

اثر مليحه كيانيان - فرش - نقاشي