اثر مليحه کيانيان

کلاغ ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه

کلاغ ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه

کلاغ ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه

کلاغ ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه

کلاغ ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه

کلاغ ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - کلاغ - مجسمه