اثر مليحه کيانيان

وقتي سليم 4 ساله بود. ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از مداد کنته )

اثر مليحه كيانيان - وقتي سليم 4 ساله بود. - نقاشي