اثر مليحه کيانيان

کار نيمه تمام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - کار نيمه تمام - مجسمه

کار نيمه تمام ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - کار نيمه تمام - مجسمه

کار نيمه تمام ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - کار نيمه تمام - مجسمه