اثر مليحه کيانيان

آموزشهاي پنهان ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آموزشهاي پنهان - نقش برجسته

آموزشهاي پنهان ( عکس 2) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آموزشهاي پنهان - نقش برجسته

آموزشهاي پنهان ( عکس 3) ( نقش برجسته - ساخته شده از هبلکس و سيپورکس و سيلکس )

اثر مليحه كيانيان - آموزشهاي پنهان - نقش برجسته