اثر مليحه کيانيان

دختر ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - دختر - نقاشي سرعتي