اثر مليحه کيانيان

بالرين ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - بالرين - نقاشي سرعتي