اثر مليحه کيانيان

مکعب ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - مکعب - مجسمه

مکعب ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - مکعب - مجسمه

مکعب ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - مکعب - مجسمه

مکعب ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - مکعب - مجسمه

مکعب ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - مکعب - مجسمه
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : خلقت ( مجسمه )
  • جنس : کارتن
  • تاريخ ساخت : 2011-1390