اثر مليحه کيانيان

خلقت ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 6) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 7) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 8) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 9) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه

خلقت ( عکس 10) ( مجسمه - ساخته شده از کارتن )

اثر مليحه كيانيان - خلقت - مجسمه
 
 
ساير آثار مشابه از مليحه کيانيان

 

  • نام اثر : مکعب ( مجسمه )
  • جنس : کارتن
  • تاريخ ساخت : 2011-1390