اثر مليحه کيانيان

پرواز ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سيم فلزي )

اثر مليحه كيانيان - پرواز - مجسمه

پرواز ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سيم فلزي )

اثر مليحه كيانيان - پرواز - مجسمه

پرواز ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سيم فلزي )

اثر مليحه كيانيان - پرواز - مجسمه

پرواز ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از سيم فلزي )

اثر مليحه كيانيان - پرواز - مجسمه