اثر مليحه کيانيان

باد ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - باد - مجسمه

باد ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - باد - مجسمه

باد ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - باد - مجسمه