اثر مليحه کيانيان

برده ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - برده - مجسمه

برده ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - برده - مجسمه

برده ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - برده - مجسمه

برده ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - برده - مجسمه

برده ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از گل رس )

اثر مليحه كيانيان - برده - مجسمه