اثر مليحه کيانيان

بي نام ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از رنگ اکرليک )

اثر مليحه كيانيان - بي نام - مجسمه