اثر مليحه کيانيان

درخت انار ( عکس 1) ( نقش برجسته - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - درخت انار - نقش برجسته