اثر مليحه کيانيان

پدر ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - پدر - نقاشي سرعتي