اثر مليحه کيانيان

پنجره ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از گواش )

اثر مليحه كيانيان - پنجره - نقاشي