اثر مليحه کيانيان

مرد تركمن ( عکس 1) ( نقاشي سرعتي - ساخته شده از رنگ روغن )

اثر مليحه كيانيان - مرد تركمن - نقاشي سرعتي