اثر مليحه کيانيان

بازيگر تاتر ( عکس 1) ( نقاشي - ساخته شده از گواش )

اثر مليحه كيانيان - بازيگر تاتر - نقاشي