اثر مليحه کيانيان

زن و ظرف شكسته ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - زن و ظرف شكسته - مجسمه

زن و ظرف شكسته ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - زن و ظرف شكسته - مجسمه

زن و ظرف شكسته ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - زن و ظرف شكسته - مجسمه

زن و ظرف شكسته ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - زن و ظرف شكسته - مجسمه

زن و ظرف شكسته ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - زن و ظرف شكسته - مجسمه