اثر مليحه کيانيان

مادر ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - مادر - مجسمه

مادر ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - مادر - مجسمه

مادر ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - مادر - مجسمه

مادر ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از سنگ )

اثر مليحه كيانيان - مادر - مجسمه