اثر مليحه کيانيان

گلدان ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از كلاژ مواد )

اثر مليحه كيانيان - گلدان - مجسمه