اثر مليحه کيانيان

دختر و پرنده ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - دختر و پرنده - مجسمه

دختر و پرنده ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - دختر و پرنده - مجسمه

دختر و پرنده ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - دختر و پرنده - مجسمه

دختر و پرنده ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - دختر و پرنده - مجسمه