اثر مليحه کيانيان

آباژور ( عکس 1) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - آباژور - مجسمه

آباژور ( عکس 2) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - آباژور - مجسمه

آباژور ( عکس 3) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - آباژور - مجسمه

آباژور ( عکس 4) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - آباژور - مجسمه

آباژور ( عکس 5) ( مجسمه - ساخته شده از خميرچوب )

اثر مليحه كيانيان - آباژور - مجسمه